Bądź na bieżąco

Aktualności

List okólny Ojca Generała


Przełożony generalny Zgromadzenia Księży Marianów o. Andrzej Pakuła MIC skierował do wszystkich współbraci list z okazji przypadającej w dniu 8 grudnia, uroczystości patronalnej Zgromadzenia, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

 

O. Generał nawiązując do rozpoczynającego się w tym dniu Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, zwrócił uwagę na misterium Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej, będącego przejawem i owocem Bożego miłosierdzia: „Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca” – takim zdaniem papież Franciszek rozpoczyna bullę Misericordiae Vultus, zapowiadającą Rok Jubileuszowy. I zaraz potem dodaje: „Rok Święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działa już od początków naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał On, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości (por. Ef 1, 4), stała się Matką Odkupiciela człowieka. Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza”.

 

Papieskie umiejscowienie Miłosierdzia Boga w kontekście misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi staje się dla nas inspiracją, a także wskazówką dzisiejszej refleksji. W naszej mariańskiej myśli teologicznej zauważamy, że istnieją wewnętrzne związki pomiędzy tymi dwoma tajemnicami wiary. Niepokalane Poczęcie Matki Pana w pełni zrozumiałe staje się w perspektywie Odkupienia, to jest Miłosierdzia Boga ku rodzajowi ludzkiemu. Jeśli miłosierna miłość Boga – Odkupiciela ku człowiekowi najpełniej ujawniła się we Wcieleniu Syna Bożego i wydarzeniach paschalnych Chrystusa, to Matka Pana od samego Jej świętego poczęcia jawi się jako odkupiona w sposób wznioślejszy – sublimiore modo redenta, jak ujął to bł. Jan Duns Szkot. Jest zatem wznioślejszym i wspaniałym owocem Bożego miłosierdzia. Wszyscy zostali poddani prawu grzechu pierworodnego i potem zostali z niego odkupieni, jedynie Matka Pana, ze względu na przyszłe zasługi swego Syna została zachowana od zmazy grzechu i zawsze „była pełna łaski, pełna Ducha Świętego” (bł. Stanisław Papczyński, Inspectio cordis). W ten sposób stała się znakiem miłosierdzia Boga, uprzedniego w stosunku do jakiegokolwiek działania człowieka, bez jakiejkolwiek zasługi ze strony ludzkiej. Jej zasługą natomiast było pełne pokory przyjęcie w wierze daru Bożego miłosierdzia, poddanie się Jego działaniu, przyjęcie w uległości planu Boga w stosunku do Jej życia i uznanie swojej małości”.

 

O. Generał zachęcił także współbraci do nowego odczytania wezwania bł. Ojca Stanisława, Założyciela Zgromadzenia Marianów, aby szerzyć kult Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej w Winnicy Pańskiej: „Znaczy to, że mamy głosić pierwszeństwo miłosiernej miłości Boga w stosunku do aktywności człowieka i jemu pomagać kształtować postawę aktywnej odpowiedzi na darmo udzielaną łaskę; że w naszej postawie i posłudze powinniśmy wskazywać na mądrość i opatrzność Boga, która uprzedza nasze działanie i prowadzi nas po krętych drogach naszych błędów i słabości. Z całą świadomością, iż misterium Niepokalanego Poczęcia Maryi jest osobowym znakiem prymatu miłosiernej miłości Boga darowanej człowiekowi nie tylko w początkach stworzenia człowieka, ale także w akcie odkupienia, kiedy Bóg pochylił się nad ludzką nędzą i podniósł ją do godności synowskiego przybrania”.

 

W dalszej części listu O. Generał wyraził wolę, aby przyszły rok 2016 był poświęcony bł. O. Stanisławowi Papczyńskiemu.

 

Na zakończenie Przełożony Generalny słowo wsparcia skierował do współbraci starszych, cierpiących, czujących się samotnie, doświadczonych kryzysem powołania powierzając ich wstawiennictwu Maryi Niepokalanej.

 

xas