Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów powołał do istnienia urząd Prowincjalnego Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży. Funkcję tę powierzył pierwotnie ks. Eugeniuszowi Zarzecznemu MIC, zaś od 2 lutego 2022 roku - ks. Rafałowi Gniazdowskiemu MIC. Urząd ten został powołany w celu opracowania i realizacji programów oraz zajęć edukacyjno-prewencyjnych, wspierających mariańskich duszpasterzy dzieci i młodzieży, a także osób z nimi współpracujących, w ich codziennej pracy i posłudze. Delegat jest również upoważniony do zajmowania się ewentualnymi nadużyciami natury moralnej (jeśli takie miałyby miejsce), w stosunku do osób nieletnich, spowodowanymi przez członków Prowincji Polskiej Zgromadzenia Księży Marianów. W sprawach dotyczących zakresu obowiązków Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zależy kontaktować się drogą mailową:

ks. Rafał Gniazdowski MIC: delegat@marianie.pl tel. 789 454 606