Bądź na bieżąco

Aktualności

Śp. Sdk. Tadeusz Górski MIC (1933-2024)


11 stycznia 2024 roku zmarł w Hospicjum św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym subdiakon Tadeusz Górski MIC, mając lat 91, z czego 72 w Zgromadzeniu Księży Marianów i 63 jako subdiakon. Z wykształcenia historyk (magisterium na Uniwersytecie Warszawskim w 1969 roku), przez praktycznie całe życie posługiwał Zgromadzeniu swoją pracą w Archiwum Prowincji Polskiej.
Sbdk. Tadeusz Górski syn Adama i Marii z d. Zielińska ur. 5 marca 1933 r. w Czarni Małej, par. Skrwilno, pow. Rypin, diecezja płocka. Miał pięciu starszych braci i trzy siostry. W 9 roku życia zmarł ojciec. Szkołę powszechną w Czarni Dużej ukończył w trybie przyspieszonym w latach 1945-48. Przed komisją państwową w inspektoracie zdał egzamin z zakresu szkoły powszechnej; p.o. kierownika szkoły zaświadczył 10.08.1948 r., że „w zupełności nadaje się do szkoły średniej”. We wrześniu 1948 r. został przyjęty do Mariańskiego Niższego Seminarium Duchownego (juwenatu) w Warszawie przy ul. Wileńskiej, w następnym roku kontynuował naukę w juwenacie na Bielanach.
Po dwóch latach nauki w roku 1950-51 odbył nowicjat w Skórcu i tam 15 sierpnia 1951 złożył pierwszą profesję. Naukę w zakresie szkoły średniej odbywał w r. 1951-52 na Wileńskiej, a w r. 1952-53 – na Bielanach i tam złożył egzamin dojrzałości („maturę wewnętrzną”) przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ks. Prowincjała. W latach 1953-55 studiował filozofię: pierwszy rok na Bielanach, a drugi w Gietrzwałdzie. W roku 1955-56 został skierowany do pracy w Górze Kalwarii jako zakrystian. W latach 1956-60 studiował teologię w WSD we Włocławku. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1958 r. w Stoczku Klasztornym. Święcenia subdiakonatu przyjął 12 marca 1960 r. we Włocławku. Nie przyjął święceń diakonatu, choć o nie poprosił i został do nich promowany.
W latach 1960-64 pracował w kurii prowincjalnej na Bielanach; w roku 1962 uzyskał świadectwo matury państwowej; w roku 1963-64 został archiwistą Prowincji Polskiej. Na początku 1964 r. został upoważniony przez prymasa Polski do prowadzenia badań w archiwach w ramach procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego o. Stanisława Papczyńskiego. Skierowany na studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, rozpoczął je w 1964 r., a po ukończeniu pierwszego roku kontynuował je na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego z zamieszkaniem na Bielanach. Dyplom magistra historii uzyskał w 1969 r. na podstawie pracy  "Stosunek biskupa Jerzego Matulewicza do spraw językowych w diecezji wileńskiej 1918-1925". W roku 1969 ponownie objął urząd archiwisty prowincjalnegooraz korespondenta Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu Polski. Wyżej podjęte obowiązki w latach 1976-84 pełnił mieszkając w rezydencji na Mariankach, dokąd zostało przeniesione archiwum.
W r. 1983 przez 6 miesięcy przebywał w Prowincji św. Stanisława Kostki w USA i pomagał ks. Pełczyńskiemu w opracowaniu historii tamtej prowincji. W 1984 roku został przeniesiony do domu prowincjalnego na Stegnach, gdzie pozostał niemal do końca życia. W 1995 r. został powołany przez Przełożonego Generalnego na członka Mariańskiego Instytutu Historycz­nego. W 2006 r. został członkiem Instytutu Historii i Duchowości Mariańskiej. Ks. Subdiakon wielokrotnie wyjeżdżał za granicę do archiwów: watykańskiego, polskich, litewskich, szwajcarskich i rosyjskich celem gromadzenia materiałów dotyczących zwłaszcza bł. o. Jerze­go Matulewicza. Owocem tych poszukiwań były publikacje artykułów i opracowań książkowych, z których prawdziwe opus vitae stanowi "Błogosławiony Jerzy Matulewicz", Wydawnictwo Księży Marianów, Warszawa 2005 s. 552.
Praca w archiwum Prowincji  trwała formalnie do 2020 roku; nawet i potem, mimo podeszłego wieku i związanych z nim dolegliwości sdk. Tadeusz Górski starał się jeszcze pracować nad materiałami archiwalnymi dotyczącymi bł. Jerzego Matulewicza. W paździer­niku 2023 roku doznał złamania biodra, które pociągnęło za sobą dalsze pogorszenie zdrowia. W listopadzie przeniesiony został do Hospicjum św. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu, gdzie zmarł na krótko przed południem, 11 stycznia 2024 roku.

Pogrzeb śp. Sdk. Tadeusza Górskiego będzie miał miejsce w kościele parafialnym pw. Św. Doroty w Licheniu Starym

w poniedziałek 15 stycznia 2023 roku
o godz. 11:15 – wyprowadzenie z kaplicy
o godzinie 11:30 – różaniec
o godzinie 12:00 – Msza św.


Ciało naszego Współbrata zostanie następnie złożone na mariańskiej kwaterze cmentarza parafialnego w Licheniu

Zmarłego śp. Sdk. Tadeusza polecajmy Bożemu Miłosierdziu:

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju