Placówki w Polsce

Marianie w Polsce

Mińsk

Szaranchowicza 60/55, 220 019 Mińsk, Belarus

Opis placówki

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
(tworząca się), archidiec. mińsko-mohylewska
proboszcz – ks. Aliaksandr Shamrytski MIC
 
Na początku XX wieku Białorusini byli pozbawieni kapłanów. Z myślą o nich, w 1923 r. marianie otworzyli klasztor i kościół w Drui, na północy kraju. W1924 r. zorganizowali tam gimnazjum, w którym uczył m.in. znany historyk i pisarz Antoni Gołubiew (1932-35). Jednak na zakończenie roku szkolnego 1937-38, za prowadzenie działalności religijnej i wychowawczej, marianie zostają zmuszeni do opuszczenia kraju. Nieudaną próbę ratowania placówki w Drui podjął ks. Eugeniusz Kulesza, który przypłacił swoje zaangażowanie męczeńską śmiercią z rąk bolszewików w 1941 r.

Po natarciu Niemiec na Związek Radziecki otwierają się nowe możliwości pracy misyjnej na wschodnich terenach Białorusi. Do kraju przybywa 5 kapłanów mariańskich, a wśród nich m.in. ks. Antoni Leszczewicz i ks. Jerzy Kaszyra. Jednakże w połowie lutego 1943 r. w Drui kwateruje już sztab niemiecki. Marianie przebywający w Rosicy zostają ostrzeżeni przed przygotowywaną akcją pacyfikacyjną, i mają możliwość powrotu do Drui i ocalenia życia. 16 lutego 1943 r. rozpoczęto palenie budynków. Ludzi młodych i silnych wywożono do obozu w Rydze, słabych lub tych w podeszłym wieku palono i rozstrzeliwano. Marianie: ks. Leszczewicz i ks. Kaszyra do końca pozostali ze swoimi wiernymi, w obronie których oddali życie. Zostali spaleni żywcem z parafianami w Rosicy (ok. 1526 osób). Obaj szli na śmierć z wielkim spokojem, wypełniając swoją misję do końca. Na ich męczeńskiej krwi dziś budzi się i wzrasta wiara w Chrystusa.
Po upadku związku Radzieckiego w 1990 roku, w odpowiedzi na prośbę Ojca Świętego Jana Pawła II, z Polski na Białoruś wyjechało 10 misjonarzy. Ich praca zaowocowała nowymi powołaniami i powstaniem nowych placówek. Obecnie marianie pracują w 8 parafiach: w Mińsku, Borysowie, Okołowie, Krupkach, Żodzinie, Orszy i Rosicy; największą z nich jest licząca ok. 3 tys. wiernych parafia w Borysowie. Szczególnym wyzwaniem jest organizacja nowej parafii w Mińsku, połączona z budową kościoła. Obecnie większość kapłanów to Białorusini.
Poza tradycyjną pracą parafialną marianie prowadzą różne formy rekolekcji, spotkań ewangelizacyjnych, pielgrzymek, obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, a także skauting. Przez wiele lat, komunizm skutecznie niszczył tam pojęcie Boga, doprowadzając do osłabienia relacji międzyludzkich, wprowadził pustkę i bezsens życia. Z tego powodu wiele rodzin mierzy się z alkoholizmem, trudnościami w małżeństwie, niewiernością i rozwodami. Niestety, wydaje się, że duże zainteresowanie powrotem na łono Kościoła, znacznie się osłabiło. Obecnie marianie, szukają nowych metod i form ewangelizacji także osób niewierzących, (spm.org.pl)
Od 15 października 2015 roku tamtejsi marianie tworzą Wikariat Białoruski podległy Prowincji Polskiej. Ponadto o. archimandryta Jan Sergiusz Gajek MIC pełni funkcję wizytatora apostolskiego "ad nutum Sanctae Sedis" dla Białorusinów obrządku bizantyńskiego.
 
Ks. Kanstantsin Anashka MIC

Ks. Kanstantsin Anashka MIC

Przełożony
Archim. Jan Sergiusz Gajek MIC

Archim. Jan Sergiusz Gajek MIC

administrator apostolski
Ks. Vadzim Mizer MIC

Ks. Vadzim Mizer MIC

proboszcz, przełożony wikariatu na Białorusi

Pozostałe placówki